Bingota

Messenger

Facebook, Inc.

(3.532/321350)


Mô tả Messenger

Bên nhau bất cứ lúc nào với ứng dụng giao tiếp tất cả trong một miễn phí* của chúng tôi, hoàn chỉnh với các tính năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video và nhóm chat video không giới hạn.

NHẮN TIN VÀ GỌI ĐIỆN LIÊN ỨNG DỤNG
Kết nối với bạn bè trên Instagram ngay từ Messenger. Chỉ cần tìm kiếm theo tên hoặc tên người dùng để nhắn tin hay gọi điện cho họ.

CHẾ ĐỘ TẠM THỜI
Gửi những tin nhắn chỉ tồn tại trong chốc lát. Chọn dùng chế độ tạm thời để tin nhắn đã đọc biến mất sau khi bạn thoát khỏi đoạn chat.

CÀI ĐẶT QUYỀN RIÊNG TƯ
Phần cài đặt quyền riêng tư mới cho bạn chọn ai có thể liên hệ với mình và nơi nhận tin nhắn của bạn.

CẢM XÚC TÙY CHỈNH
Không tìm được từ để diễn tả? Bạn có thể điều ...

Tính năng mới Messenger

ÂM BI_U T__NG M_I

Chúng tôi xin hân h_nh gi_i thi_u m_t cách m_i __ b_n bi_u __t b_n thân trong khi chat thông qua nh_ng clip âm thanh ng_n, có hi_u _ng ti_ng __ng, nh_c và h_n th_ n_a! M_i âm thanh ___c th_ hi_n b_ng m_t bi_u t__ng c_m xúc, mang __n m_t s_ n_i dung phát hi_n thú v_ khi b_n khám phá th_ vi_n âm thanh vui nh_n __ chia s_ v_i b_n bè và gia _ình.

Hãy tìm Âm bi_u t__ng mà mình yêu thích và chú _ l_ng nghe khi chúng tôi gi_i thi_u thêm nhi_u clip âm thanh phù h_p v_ v_n hóa, __ b_n có m_i th_ c_n thi_t nh_m t_o s_ lôi cu_n.

Thông tin

Cập nhật
19/10/2011
Phiên bản
324.0
Kích thước
59.2 MB
Khả năng tương thích
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch.Requires iOS 10.0+ or later.

Bình luận


Liên quan